Harcerstwo w Jarostach?

Po festynie w Jarostach 86 Piotrkowska Dru?yna Harcerska przeprowadzi?a w Szkole podstawowej w Jarostach zbiórk?. Na tym spotkaniu zjawi?o si? 15 nowych druhów oraz druhen, które wraz z sta?? ekip? "Kniei" poznawa?y biografie Stefana Karaszewskiego przy wspólnej zabawie. Odby? si? tak?e turniej ?uczniczy, zwyci?zce nagrodzono okrzykiem ca?ej dru?yny.

W ten pi?tek kolejna zbiórka z druhostwem z Jarost, a za tydzie? w?drówka. Trzymajcie kciuki! I do zobaczenia na Harcach.

Pwd. Micha? Niedzielski

Festyn w Jarostach

W Sobote 25.05 odby? si? Festyn rodzinny w Jarostach organizowany przez tamtejsz? szko?e podstawow?, na którym harcerze z Naszego ?rodowiska organizowali wiele ciekawych atrakcji zach?caj?cych do wst?pienia w nasze szeregi.

Wspinanie si? na skrzynki, tor przeszkód z nagrodami oraz ?uki to cz??? zaj?? jakie oferowali?my dla dzieci z Gminy Moszczenica. Na tej imprezie nie zabrak?o oczywi?cie Wójta Gminy Moszczenica – pana Marcelego Piekarka oraz Dyrektora Szko?y Podstawowej w Jarostach – pani Bo?eny Nowak – Justyna.

 

Zapraszam do galerii, gdzie czeka na was du?o u?miechów,

pomalowanych twarzy i pal?ce si? "Czink?eczento".

--->GALERIA<---

Nasi s? the best OFF - OFFrajd 2013

W przedostatnim weekendzie Kwietnia odby?a si? trzecia edycja ogólnopolskiego OFFrajdu pieszego organizowanego przez Hufiec Radomsko. Tegoroczny rajd nazywa? si? "Master OFF", poniewa? motywem przewodnim by?o d??enie do doskona?o?ci i osi?ganie celów. Dlatego te? zadaniem przedrajdowym by?o podj?cie próby d??enia do doskona?o?ci w wybranej dziedzinie takiej jak parzenie kawy, stylizacja fryzur czy te? magia.

Wiecej na Stronie Hufca --->KLIK<---

PS.Jest Filmik :)

Przyjaciele